Fuchsia

Brandfuchsen

  1 Schreiber Benjamin v/o Blanc
 

Krassfuchsen

  1 Eichinger David v/o Zeno
  2 Gundacker Benedikt v/o Pantheon
  3 Gundacker Nikolaus v/o Ph?nix
  4 Wallner Fabian v/o Tyr